İNSAN KAYNAKLARI

Performans yönetim sistemi içinde yer almaktır

ÇalıÅanlarımızın yetkinlik ve potansiyellerini doÄru Åekillerde kullanabilmelerini saÄlamak ve verimliliklerini artırmak için, Performans yönetim sistemi doÄrultusunda, yetenek kaynaÄı deÄerlendirmeleri yaparak tüm çalıÅanlarımızı birer yetenek olarak deÄerlendiriyor ve sadece üstün baÅarılılara deÄil tüm baÅarılı çalıÅanlarımıza yatay yada dikey kariyer fırsatı saÄlayarak çalıÅanların potansiyellerini açıÄa çıkaracak Åekilde motive ederek, onlardan daha etkin sonuçlar alınmasını saÄlayan sistematik bir performans yönetim sistemi ile verimliliklerinin arttırılmasını saÄlıyoruz.

Ayrıca yine yöneticiler ve çalıÅanlar arasındaki iletiÅimi güçlendirmek, herhangi bir sorun veya düÅünce üzerinde bilgi alıÅveriÅinde bulunmak, deÄerlendirme ve çözüm yolları araÅtırılması amacıyla hazırlanmıÅ; bilgilendirme, deÄerlendirme, yönlendirici, danıÅma, mesleki, müzakere konu baÅlıklı toplantıları düzenli olarak gerçekleÅtiriyoruz. Böylece çalıÅanlara karar alma ve uygulama yetkisi verilerek verimliliklerini arttırmanın yanı sıra Åirkete olan aidiyet duysunu ve baÄlılıÄını arttırmıŠoluyoruz.

Yönetici geliÅtirme programları ve çeÅitli eÄitim imkanları çalıÅanlara; kendilerini tanımalarını, potansiyellerini keÅfetmelerini ve kapasitelerini yükseltmelerini saÄlayarak mutluluklarının, verimliliklerinin, deÄerlerinin arttırılmasına katkı saÄlarken eÄitimler sonunda Åirket için; Åirket misyon, vizyon, hedef ve stratejileri doÄrultusunda hareket eden, kurum kültürüne sahip, aidiyet duygusu yüksek, kolay ve etkili iletiÅim kurabilen, yönetim becerileri geliÅmiÅ, organizasyon ve koordinasyon kabiliyeti yüksek, iyi bir yönetici adaylarına sahip olmamızı saÄlıyor.